รุ่งเนย น., หงษ์ทอง ก., ดิษฐบรรจง เ., สีสว่าง จ., & ยอดทอง ด. (2016). ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 170–181. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74434