ชีวะสุทโธ ร., & หวานกระโทก ศ. (2016). ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 182–195. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74439