ฉายยิ่งเชี่ยว ก., อนุสรณ์ธีรกุล ส., & อึ้งปัญสัตวงศ์ ส. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), 196–207. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74443