โภคพลากรณ์*ป., ชัยวิบูลย์ธรรม*ส., & ตันติตระกูล**ว. (2017). ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(2), 198-213. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/97733