ฟองเกิด ส.; ภู่กฤษณ ส. ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 122–131, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/16635. Acesso em: 28 nov. 2022.