แซ่เตียวส.; ทองมีขวัญท.; จันทวีเมืองว. ผลของโปรแกรมให้ความรู้ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมป้องกัน กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน: หน่วยงานราชการพื้นที่เขตเมืองสงขลา. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, v. 29, n. 1, p. 48-59, 30 Apr. 2019.