ศิริพัน ศ.; ชูดำ ศ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครร,A Development of an Instructional Model Emphasizing Cultural Competency of Nursing Students for Antenatal care in Three Southern Border Provinces of Thailand. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 54–69, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36219. Acesso em: 28 sep. 2022.