ห้าวหาญ จ.; อินทองปาน อ. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 167–177, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36250. Acesso em: 15 aug. 2022.