เจียมอมรรัตน์ร.; อินทองปานอ. การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, v. 22, n. 1, p. 68-75, 11.