เขียววิมล ว.; เจียมอมรรัตน์ ร.; อินทองปาน อ. ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 96–105, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4986. Acesso em: 1 oct. 2022.