เทอร์เนอร์ ก.; เพ็ชรคง จ. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 1–15, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57025. Acesso em: 3 oct. 2022.