ฟองเกิด ส.; อรัญคีรี อ. ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น). Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 120–133, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57333. Acesso em: 28 nov. 2022.