เกตุอินทร์ ว.; ศรียะศักดิ์ อ.; หงษ์ทอง ก. การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 176–187, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57338. Acesso em: 4 dec. 2022.