อุบลวรรณ ก. โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 1–10, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65664. Acesso em: 1 dec. 2022.