เทอร์เนอร์ ก.; รักความสุข ส.; เรือนใจมั่น จ.; สุขเจริญ จ.; สุริยานิมิตรสุข ธ. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 128–141, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65685. Acesso em: 6 feb. 2023.