-, -. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 11.