ธรรมกุล ด.; ศิริวัฒนกุล เ. กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 1–12, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74382. Acesso em: 28 sep. 2022.