เทอร์เนอร์ ก.; เพ็ชรคง จ.; ห้าวหาญ จ.; มามาก น. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 13–26, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74384. Acesso em: 27 nov. 2022.