ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ.; ชาวสวนศรีเจริญ ไ.; ดำทิพย์ ป. สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 52–65, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74398. Acesso em: 28 sep. 2022.