มีหาญพงษ์ ป.; งามขำ น.; มีสกุลถาวร ส. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 78–93, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74406. Acesso em: 25 sep. 2022.