ปุริมายะตา ป.; วิบูลชัย น.; วงษาไฮ ถ.; วรามิตร ว. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients with Fracture. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 104–117, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74410. Acesso em: 28 sep. 2022.