ปุณโณทก พ.; แนบเกษร ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 118–129, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74411. Acesso em: 28 sep. 2022.