บุญวาศ ข.; ทิพย์รัตน์ ว.; สาราลักษณ์ ป.; สุวรรณเวลา โ.; ประทุม ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 144–157, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74425. Acesso em: 29 sep. 2022.