เพชรมณีโชติ ข.; หิมานันโต ศ.; ฟองเกิด ส. การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 158–169, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74432. Acesso em: 20 apr. 2024.