รุ่งเนย น.; หงษ์ทอง ก.; ดิษฐบรรจง เ.; สีสว่าง จ.; ยอดทอง ด. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 170–181, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74434. Acesso em: 1 oct. 2022.