ชีวะสุทโธ ร.; หวานกระโทก ศ. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 182–195, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74439. Acesso em: 3 oct. 2022.