ฉายยิ่งเชี่ยว ก.; อนุสรณ์ธีรกุล ส.; อึ้งปัญสัตวงศ์ ส. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 196–207, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74443. Acesso em: 28 sep. 2022.