โภคพลากรณ์*ป.; ชัยวิบูลย์ธรรม*ส.; ตันติตระกูล**ว. ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, v. 27, n. 2, p. 198-213, 30 Aug. 2017.