เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, เหลืองรัตนมาศ ลัดดา, รื่นเริง ทุติยรัตน์, and รักความสุข สมพร. 2018. “Development of a Pedagogical Model to Promote 21st Century Skills of Nursing Students”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 28 (1):127-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/121758.