ฟองเกิด สุริยา, and ภู่กฤษณ สรวงทิพย์. 2014. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 23 (3):122-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/16635.