เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ กรรณิกา, ชาวสวนศรีเจริญ ไพบูลย์, and คงสนิท เสาวลักษณ์. 2019. “Effectiveness of Resilience-Enhancing Program in Elderly Residents at Ban Sritang Nursing Home”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 29 (1):32-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/187174.