แซ่เตียวสกุนตลา, ทองมีขวัญทรงฤทธิ์, and จันทวีเมืองวรินทร์ลดา. 2019. “ผลของโปรแกรมให้ความรู้ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมป้องกัน กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน: หน่วยงานราชการพื้นที่เขตเมืองสงขลา”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 29 (1), 48-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/187176.