ทองมีขวัญทรงฤทธิ์, วาระหัสจารุณี, ทองมีขวัญขวัญเรือน สนิททรงฤทธิ์, วาระหัสจารุณี, ณ อยุธยาขวัญเรือน สนิทวงศ์, วรรณวิไลพนัสยา, and วงศ์ใหญ่สิริมาส. 2019. “Effects of Teaching Using Media With Demonstration on Suture and Incision and Drainage Ability of Nursing Students”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 29 (2), 142-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/214909.