สุรังษี สุกัญญา, เหลืองรัตนมาศ ลัดดา, and ภู่กฤษณา สรวงทิพย์. 2019. “Development of Life Skills Training Program to Promote Resilience Among Nursing Students”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 29 (3):194-204. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/230798.