ห้าวหาญ จุฬารัตน์, and อินทองปาน อรชร. 2015. “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 25 (1):167-77. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36250.