เจียมอมรรัตน์รุจิรา, and อินทองปานอรชร. 1. “การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 22 (1), 68-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4830.