เขียววิมล วิไลเลิศ, เจียมอมรรัตน์ รุจิรา, and อินทองปาน อรชร. 2013. “ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 21 (1):96-105. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4986.