เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, and เพ็ชรคง จรัสศรี. 2016. “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (1):1-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57025.