ฟองเกิด สุริยา, and อรัญคีรี อนิสา. 2016. “ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (1):120-33. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57333.