เกตุอินทร์ วารุณี, ศรียะศักดิ์ อัจฉราวดี, and หงษ์ทอง กฤษณา. 2016. “การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (1):176-87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57338.