อุบลวรรณ กันยารัตน์. 2016. “โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (2):1-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65664.