เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, รักความสุข สมพร, เรือนใจมั่น จิดาภา, สุขเจริญ จิตรา, and สุริยานิมิตรสุข ธัญญมล. 2016. “สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (2):128-41. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65685.