-วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 1. “คำแนะนำผู้นิพนธ์”. ursing ournal of he inistry of ublic ealth, 1. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/70330.