ธรรมกุล ดวงเนตร, and ศิริวัฒนกุล เทียมใจ. 2016. “กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74382.