เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, เพ็ชรคง จรัสศรี, ห้าวหาญ จุฬารัตน์, and มามาก นวพร. 2016. “การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):13-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74384.