ชาวสวนศรีเจริญ กรรณิกา เรืองเดช, ชาวสวนศรีเจริญ ไพบูลย์, and ดำทิพย์ ปัจมัย. 2016. “สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):52-65. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74398.