พุทธรักษา ลัดดาวัลย์, ขำอยู่ อารีรัตน์, and ดาลลาส จิณห์จุฑา ชัยเสนา. 2016. “มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):66-77. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74402.