มีหาญพงษ์ ปราณี, งามขำ นิลาวรรณ, and มีสกุลถาวร สนทนา. 2016. “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):78-93. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74406.