ปุริมายะตา ปรเมษฐ์, วิบูลชัย นิสากร, วงษาไฮ ถิตาพร, and วรามิตร วันเพ็ญ. 2016. “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients With Fracture”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):104-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74410.