ปุณโณทก พิชามญชุ์, and แนบเกษร ชนัดดา. 2016. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):118-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74411.